Wzory wniosków

Operacje typu premie

(Dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności)

Poddziałanie 19.2 Premie

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66
MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)

IW​_WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.53MB

2. Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy 5z
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan 4z
Umowa​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_1​_BP.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_

WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
IP​_WoP​_19​_2​_I​_P​_SRBP​_20190605.pdf 0.40MB

5. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

6. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

Operacje inne i własne

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB

Wniosek o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.xlsx 0.33MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 4z
IW​_WoPP​_19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2. Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z
BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.xls 0.12MB

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
instrukcja​_MSP.pdf 1.66MB

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB

Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB

Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB

Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB

Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_20190531.pdf 0.54MB

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_2​_20190531.pdf 0.18MB

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_4​_20190531.pdf 0.42MB

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

(Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób fizycznych)

Poddziałanie 19.2 Granty

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka Lokalnych Grup Działania na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Istotne, wybrane akty normatywne dotyczące LEADER - a 

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.xlsx 0.13MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_20180912.pdf 0.52MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_ark​_wspolwn.pdf 0.33MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
IW​_WoPP​_19​_2​_G​_3z.pdf 0.72MB

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji"
IP​_WoPP​_19​_2​_G​_3z​_PNCO.pdf 0.27MB

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa​_19​_2​_G​_5z​_20210127​_(1).pdf 0.88MB

Załącznik nr 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_1​_ZRF​_20210127.pdf 0.29MB

Załącznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_2​_WykDzialek​_20210127.pdf 0.18MB

Załącznik nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_G​_5z​_Zal​_3​_InfoPDO​_20210127.pdf 0.38MB

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.76MB

Wniosek o płatność
WoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.xlsx 0.39MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IWoP​_19​_2​_G​_5z​_200526.pdf 0.84MB

admin, 2016-09-09 10:28:00Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].