Informacja

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje TUTAJ

admin, 2020-06-24 14:40:03

Informacja projekt własny 1.2.8 „Starzejące się społeczeństwo szansą dla rozwoju obszaru”

admin, 2020-06-16 13:07:49

Konsultacje zmian w LSR 2020 na wniosek Zarządu LGD

W dniu 05 czerwca 2020r. na posiedzeniu Zarządu został złożony Wniosek o wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej zamieszczamy Wniosek Zarządu oraz Formularz ewentualnych uwag.

Wniosek Zarządu

Załącznik nr 1 do Wniosku Zarządu

Formularz uwag

admin, 2020-06-05 15:03:55

Zaproszenie na Walne Posiedzenie Członków

 Włoszczowa, 02.06.2020r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

            Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD „Region Włoszczowski”, które odbędzie się 17.06.2020r. o godzinie 1500, drugi termin posiedzenia 1530
w Hotelu Mariage  we Włoszczowie, ul. Rolnicza 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków, odbytego dnia 06.12.2019r.
 5. Przyjęcie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania za rok 2019 roku, w tym sprawozdania z działalności finansowej.
 6. Wystąpienie przewodniczącego komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielonego absolutorium.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe będzie dostępne na stronie:

www.lgd-region-wloszczowa.pl

od dnia 04 czerwca 2020r.

 

Otrzymują wszyscy członkowie LGD „Region Włoszczowski”

                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                           Cezary Huć

                                                                                                                                                                                                            Wiceprezes Zarządu

admin, 2020-06-03 15:14:44

Wyniki Konkursu Wspólnie w działaniu

admin, 2020-05-19 09:11:55

Wyniki naboru wniosków nr 1/2020/G

Wyniki naboru wniosków nr 1/2020/G

 w  ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.2 Aktywizacja osób 55+

Wyniki

admin, 2020-05-15 14:47:00

INFORMACJA O PLANOWANEJ REALIZACJI PROJEKTU WŁASNEGO 1.2.8 „Starzejące się społeczeństwo szansą dla rozwoju obszaru”

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” informuje o planowanej realizacji projektu własnego nr 1/2020/W ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

1.2.8 „Starzejące się społeczeństwo szansą dla rozwoju obszaru”

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie.
 2. Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji.
 3. Oświadczenie.
 4. Protokół z posiedzenia Rady LGD „Region Włoszczowski”.
 5. Klauzula informacyjna
admin, 2020-05-14 08:49:57

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:
- od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji – nie musi być już załączana do wniosków.

admin, 2020-05-07 14:47:12

Życzenia Świąteczne

admin, 2020-04-11 20:58:46

Nabór 1/2020/G - WAŻNE

Szanowni Państwo , w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 odwołujący zaplanowane przez nas spotkania informacyjne dot. naboru wniosków na projekty grantowe w ramach Konkursu 1/2020/G. W zamian opublikujemy film szkoleniowy.

Będziemy także do Państwa dyspozycji pod nr tel 41 394 14 05 oraz za pośrednictwem maila: lgd_wloszczowa @wp.pl

WAŻNE - w opublikowanym wczoraj filmie instruktażowym pojawiła się informacja, że dopuszczalne jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie trwającego konkursu grantowego za pomocą poczty. Proszę traktować tę informację jako OBOWIĄZUJĄCĄ. Wniosek musi być złożony bezpośrednio w siedzie LGD, ale bez konieczności stawiennictwa osoby składającej wniosek.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY - GRANTY

WAŻNE-dot. Karty 2 ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia 1.2.2 Aktywizacja osób 55+. Pkt. 8 wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczacym danego Konkursu.
Informujemy że w związku z sytuacją panującą w kraju, wszyscy beneficjenci, którzy skontaktują się z nami droga telefoniczną lub mailową otrzymają punkty w ramach przytoczonego kryterium oceny wniosków.

Prosimy zatem, podczas kontaktu z nami, o precyzyjne podawanie swoich danych oraz informacje o reprezentowanym podmiocie.

admin, 2020-03-17 11:05:08Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].