Spotkanie warsztatowe w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w czwartym spotkaniu warsztatowym w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. w godz. 10.00 - 13.45 w Jędrzejowie (Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9).

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego,€“ doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego. Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:

 

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów z załącznika.

 

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: jedrzejow@sowes.pl albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: jedrzejow@sowes.pl

admin, 2017-11-23 11:29:23

Ważna informacja

Ważna informacja dla beneficjentów działania „Rozwój działalności gospodarczej”

W związku ze zmianami dokonanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dopuszcza się finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika (ów) przy udziale środków publicznym np. środków Urzędu Pracy.

admin, 2017-10-24 10:20:29

VI Powiatowy Bieg Niepodległości

Serdecznie zapraszamy na kolejną, VI edycję Powiatowego Biegu Niepodległości we Włoszczowie.

11 listopada, w Belinie k/Włoszczowy, na wszystkich amatorów biegania, czekać będzie 10-cio kilometrowa trasa.  Dla uczestników biegu przygotowano pakiety startowe m.in. koszulki oraz medale okolicznościowe. Dla najlepszych biegaczy przewidziane są nagrody.

Zachęcamy do udziału w takiej formie obchodów Narodowego Święta Niepodległości nie tylko samych biegaczy, ale pozostałe osoby, które zechcą dopingować uczestników biegu. Mile widziane będą stroje nawiązujące do barw narodowych.

Poniżej zamieszczamy regulamin imprezy z załącznikami oraz link do rejestracji

Do zobaczenia 11 listopada!

 

                                                                               Organizatorzy VI Powiatowego Biegu Niepodległości.

Link do zapisów:

http://www.sportstiming.pl/rejestracja-vi-powiatowy-bieg-niepodleglosci-wloszczowa-2017/

Regulamin Biegu

Załącznik nr 1 Trasa biegu

Załącznik nr 2 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

admin, 2017-10-11 15:11:32

UWAGA!!!!

Uprzejmie informujemy, że ARiMR dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują od 16 października 2017 r.

Ww. dokumenty są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz na stronie ŚBRR.

Zaktualizowane zostały:

1)      wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2)      wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz umowa o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3)      wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

oraz instrukcje wypełniania ww. wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność

 Należy podkreślić że z dniem 9 września 2017 r. weszło  w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego regulacje stosuje się do:

-          postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu, tj. dnia 9 września br. i później (operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD),

-          postępowań w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy na operacje własne LGD oraz projekty grantowe, które w dniu 9 września br. były rozpoczęte i jeszcze niezakończone oraz nowych postępowań w sprawie przyznania oraz wypłaty pomocy, wszczętych od tego terminu.

Oznacza to, że regulacje wynikające ze zmienionego rozporządzenia należy stosować w ramach postępowań zgodnie z ww. zasadami, niezależnie od tego na jakim formularzu wniosek został złożony.

admin, 2017-10-12 13:00:50

"LGD-owskie starcie w biznesowym starcie"

WAŻNE!!!

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowy na wsparcie finansowe i pomostowe

 w ramach projektu pn.

”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe zobowiązani są do jego prawidłowego rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia:

  1. Zestawienie towarów lub usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości.
  2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.
  3. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT.
  4. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT.
  5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych – dla osób niepełnosprawnych.
  6. Deklaracja pochodzenia zakupionego sprzętu używanego.

Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej.

Opis maszyn i urządzeń

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w następujący sposób:

Opis faktur

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokumentu i potraktować je jako jeden dokument.

 Informujemy, iż w dniu 5.10.2017r.(czwartek), w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będą przyjmowane dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” beneficjentów podlegających w projekcie pod LGD „Region Włoszczowski”

Do rozliczenia potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku oraz potwierdzenie jego zapłaty.

 

admin, 2017-10-02 08:10:36

Wycieczka Stopień Wyżej

                                                                                                            

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dotyczący realizacji zadania „ RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych(projekt konkursowy)

Ponad 500 gatunków  zwierząt, 13 biotopów z całego świata, park miniatur oraz Dąb Bartek, to tylko część atrakcji jakie mieli okazję zobaczyć uczestnicy Projektu „Stopień Wyżej” podczas sobotniego wyjazdu do miejscowości Chrusty koło Zagnańska.

Dzieci uczestniczące w „Akademii Twórczego Juniora” – części wspomnianego wyżej projektu, w  dniu 23 września odwiedziły kompleks Świętokrzyska Polana. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie parku 20 miniatur zabytków z obszaru naszego województwa. Dzięki nowoczesnej technologii e-przewodnika dzieci mogły dowiedzieć się między innymi jak mieszkał Henryk Sienkiewicz w Oblęgorku oraz jak funkcjonował zakład hutniczy w Maleńcu.  

Następnym punktem wycieczki było odwiedzenie Oceaniki - zespołu wielkoformatowych akwariów. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentuje najrzadsze ryby świata, którym odtworzone zostały naturalne warunki życia. W niektórych akwariach znajdują się okazy, które można podziwiać jedynie w zbiornikach akwarystycznych. Uwagę uczestników wycieczki wzbudziły między innymi:

Wielopłetwiec senegalski -nazwę ryba ta zawdzięcza płetwie grzbietowej, która składa się z 8-11 części. Ryba ta potrafi aktywnie poruszać się po lądzie,

Łodzik – prehistoryczny mięczak, który obecnie można spotkać tylko w jednym miejscu na świecie – u wybrzeży Japonii,

Ustniczek cesarski – u tego gatunku ryb występuje zjawisko zamiany płci,

Arowana Azjatycka – Samiec tego gatunku opiekuje się narybkiem przez około 3 miesiące, dopóki nie zacznie on samodzielnie pływać. Jest to ryba uznawana za talizman szczęścia w interesach, przez co ceny tych ryb osiągają ogromne wartości.

Zwiedzanie kompleksu Świętokrzyska Polana zakończyło się warsztatami plastycznymi oraz odwiedzeniem „Brzozowej Zagrody”.

Wycieczka w okolice Zagnańska nie mogła ominąć Dębu Bartka, najstarszego i największego drzewa w Polsce.

admin, 2017-09-25 14:03:35

Podpisanie umów z grantobiorcami

19 września 2017r. w Domu Kultury we Włoszczowie zostały podpisane umowy dotyczące wniosków złożonych na Konkurs 1/2017/G o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” na przedsięwzięcie 1.2.9 „Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych”.
Konkurs odbywał się w terminie od 20 marca 2017 roku do 3 kwietnia 2017.
Limit środków przeznaczonych na konkurs wynosił 300 000 zł.
W ramach konkursu można było składać wnioski zakładające rozwój grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez organizację konferencji, szkoleń, spotkań, festynów, akcji społecznych itp. oraz zakup środków trwałych.
Złożonych zostało 20 wniosków, spośród których 7 uzyskało dofinansowanie.

admin, 2017-09-20 13:13:40Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].